modelbox.ExtOutputBufferList

函数 作用
get_buffer_list 获取数据中的BufferList

modelbox.ExtOutputBufferList.get_buffer_list

获取指定端口的BufferList数据, 一般和externalDataMap一起使用。

args:

return:

modelbox.BufferList

example:

  ...
  import numpy as np

  img_np = np.ones((5,5))
  flow = modelbox.Flow()

  extern_data_map = flow.create_external_data_map()
  buffer_list = extern_data_map.create_buffer_list()
  buffer_list.push_back(img_np)
  extern_data_map.send("input1", buffer_list)
  extern_data_map.shutdown()

  buffer_list_map = modelbox.ExtOutputBufferList()
  ret = extern_data_map.recv(buffer_list_map)
  self.assertTrue(ret)
  # output1 为流程图中定义的output类型端口的端口名称
  result_buffer_list = buffer_list_map.get_buffer_list("output1")
  ...
©2022 ModelBox Team all right reserved,powered by Gitbook文件修订时间: 2022-11-18 01:21:29

results matching ""

  No results matching ""